Olympic Casino pokkeriruumi reeglid

Klubipokkeri üldreeglid

1. Käesolevates reeglites on välja toodud klubipokkeri üldreeglid, võitmise tingimused ning pakutavate mängude kirjeldused.
2. Registreerides turniiridele ning osaledes rahamängudes kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustunud pokkeriruumi reeglitega.
3. Supervisoril on õigus mitte lasta pokkeriruumi silmnähtavalt joobes isikuid.
4. Kõik vaieldavad situatsioonid lahendatakse alati koostöös Supervisoriga.
5. Rangelt on keelatud ebaviisakas käitumine diilerite või teiste mängijate suhtes. Kaartide/žetoonide loopimine, solvangud või muud ebaviisakad tegevused võivad olla põhjuseks antud kliendiga mängu lõpetamiseks.
6. Poolelioleva „käe“ ajal on mängijatel lubatud suhelda ainult eesti, vene või inglise keeles.
7. Pokkeriruumis mängitakse järgmiseid mänge:
• Texas Hold`em;
• Omaha, Omaha Hi-Lo;
• Five Card Stud (Sökö);
• Seven Card Stud;
• Crazy Pineapple;
• 5 Card Omaha;
• Courchevel;
• Watermelon.
• Razz
• Eight or better high low stud
8. Ühes mängulauas võib mängida kindel maksimaalne mängijate arv:
Turniiridel:
• Texas Hold`em, Crazy Pineapple – 10 in.;
• Omaha, Omaha Hi-Lo, Five Card Stud (Sökö), Watermelon – 9 in.;
• Seven Card Stud, 5 Card Omaha, Courchevel – 8 in.
• Erandiks on Dealer’s Choice, kus maksimaalne mängijate arv on 9 inimest sõltumata mänguvalikust.
Rahamängudes:
• Texas Hold´em, Crazy Pineapple – 9 in;
• Kõik teised mängud – 8 in;
9. Kõikides pokkerimängudes kasutatakse ettenähtud mängužetoone (turniirižetoonid või cash-žetoonid).
10. Mängijad peavad alati hoidma žetoone ja kaarte diileri nägemisväljas.
11. Mängija stacki suurus peab olema nähtav teiste mängijate jaoks. Suuremaväärtuselised zetoonid peavad olema nii, et need on teistele mängijatele näha.
12. Mängija on kohustatud terve panustatava summa lauale asetama ühes tervikus, vastasel juhul panust ei aktsepteerita (string bet).
13. Juhul kui mängija teeb string bet´i:
a) Kui enne seda on juba panustatud, tuleb see lugeda call panuseks
b) kui string bet on esimene panus panustamise ringil, loetakse panuseks esimest chips´i mis lauale asetati (lauda puudutas).
14. Suuremaväärtuseline žetoon, asetatud mängu käigus mängija poolt lauale ilma kommenteerimata, (juhul kui eespool olevad mängijad on panustanud) on call- panus.
15. Suuremaväärtuseline žetoon, mis on asetatud esimese panusena mängija poolt lauale, loetakse täies ulatuses panuseks (no-limit), panuseks hetkel oleva panga suuruse ulatuses (pot-limit), panuseks vastavalt hetkel oleva limiidi suurusele (split-limit).
16. Juhul kui mängija teeb mitmest žetoonist koosneva panuse ilma kommenteerimata ja panuse suurus on piisav Min. Raise jaoks, arvestatakse seda panust kui Raise`i. Kui panuse suurus ei ole piisav Min. Raise jaoks, arvestatakse seda panust nagu Call.
17. Eriturniiridel on pokker mänedžeri otsusega võimalik kasutada nn. 50% raise reeglit, mille kohaselt punktis 16 kirjeldatud situatsioonis piisab kui mängija panus on 50% Min. Raise´st, sel juhul küsitakse mängijalt juurde vajalik kogus žetoone, et täita Min. Raise nõue.
18. Juhul kui panus on eelnevalt mängija poolt suuliselt välja öeldud, on kohustus seda järgida, sellisel juhul on string bet lubatud.
19. Pot ja No Limit mängudes kehtib minimum tõstmise reegel:
a) Esimene min tõste (raise) on alati topelt eelmisest panusest
b) Korduv min tõste (re-raise) on alati summas tasapanus (call) + viimase tõste (raise) samm.
20. New player`s blind, panused mis on pandud enne õiget järjekorda ei lähe raise pot`i arvestusse enne, kui otsustamise järjekord ei ole nendest mängijatest möödunud.
21. Kõik mängijad teevad oma otsused vastavalt järjekorrale. Otsuse tegemine väljaspool järjekorda, samuti lauast lahkumine enne oma mänguotsuse tegemist on keelatud.
22. Kui mängija ei ole teinud oma otsust mõistliku aja (umbes kahe minuti) jooksul, on teistel sellel laua mängijatel õigus öelda „time”, mille järel annab Supervisor mängijale ühe minuti aega mänguotsuse tegemiseks.
23. Rahamängudes on diileril õigus määrata mängijale „time“.
24. Supervisor võib mitte aktsepteerida mängija poolt öeldud time’i kui ta ei pea seda mõistlikuks.
25. Mängija, kes teeb panuse enne oma järjekorda, ei saa luua action`it seni, kuni panustamise järjekord jõuab uuesti temani.
26. Mängija vastutab ise oma kaartide kaitsmise eest. Kui diiler võtab kaitsmata kaardid muck’i, siis mängija tagasi neid ei saa.
27. Kui mängija sai vale arvu kaarte, kuid jätkab sellise käega mängimist, kuulutatakse tema käsi surnuks ning tehtud panused jäävad panka.
28. Kui mängija hoiab enda kaarte selliselt, et need on teistele mängijatele näha, siis Supervisoril on õigus teha hoiatus või kuulutada selle mängija käsi surnuks.
29. Valel ajal avatud käsi määratakse live hand’iks või dead hand’iks ainult Supervisori otsusel. Kui käsi määratakse live hand’iks, siis see mängija jääb mängu piiratud võimalustega (check/call/fold). Peale jaotuse lõppu tehakse mängijale ajatrahv (time-penalty).
30. Kaardid ei tohi kunagi laualt “lahkuda”.
31. Mängija käsi loetakse loobutuks hetkest, mil diiler on kaardid asetanud „muck“´i.
32. Juhul, kui diiler avab/jagab järgmise kaardi enne, kui panustamise ring oli lõppenud, siis võetakse see kaart tagasi, sooritatakse uuesti segamisprotseduur, lõpetatakse panustamise ring ja ilma põletamata jagatakse järgmine kaart.
33. Juhul kui diiler avas enneaegselt turni, siis võetakse see kaart tagasi, diiler põletab pakist järgmise kaardi, jagab lauda kinniselt riveri, lõpetab flopi panustamisringi, sooritab segamise protseduuri, ning ilma põletamata avab turni.
34. Kui mängija näitab oma kaarte teisele mängijale mängu ajal, siis on kõigil mängijatel õigus neid kaarte näha – show one - show all (näitad ühele – näita kõigile) – ka sel juhul, kui kaartidest loobutakse, ei tohi oma kaarte näidata teisele mängijale hoolimata sellest, kas teine mängija on juba loobunud või mitte.
35. Mängijal on lubatud mängida ainult ühel “käel” ja kõik mängu puudutavad otsused peab mängija tegema iseseisvalt.
36. Kui mängijat ei ole kohal kaartide jagamise alguses, siis:
a) Turniiridel - loetakse nende mängijate käsi dead handiks ning korjatakse ära.
b) Rahamängudes – korjatakse kaardid siis, kui otsustamise kord mängijani jõuab ning mängija ei istu omal kohal.

37. Peale “showdowni” on mängija, kes soovib pot'i võita, kohustatud avama kõik oma kinnised kaardid.
38. “Kaardid räägivad” ehk võidab see mängija, kellel on parim viie kaardi kombinatsioon, ka siis, kui diiler või ka mängija ise on teinud vea kombinatsiooni määramisel.
39. Mängija poolt suuliselt teatavaks tehtud kaartide kombinatsioon ei ole siduv st. loeb siiski avatud kombinatsioon, mitte kommentaar. Juhul kui seda tehakse sihilikult, siis on turniiri juhatajal õigus kasutada selle mängija suhtes reeglites määratud karistust.
40. Kui pank antakse ekslikult mängijale, kelle kombinatsioon ei ole parim, siis ekslikult panga saanud mängija on kohustatud selle tagastama võitvat kombinatsiooni omavale mängijale. Juhul kui mängija sellest keeldub on kasiinol õigus see mängija mängust ja kasiinost eemaldada.
41. Võitja selgitamiseks parima käe määramisel mastide tugevust ei arvestata.
42. Parima kaartide kombinatsiooni moodustamiseks kasutatakse ainult viite kaarti. Kuues ja seitsmes kaart ei otsusta kunagi võitu või kaotust s.t. ei oma mingit sõnaõigust.
43. Võrdsete käte puhul jagatakse pank (Split Pot). Kui Pot’i ei õnnestu täpselt jagada, läheb liigne žetoon flopiga mängudes buttonist järgmisele pangas osalevale mängijale ning stud mängudes diilerist vasakult esimesele mängijale, kes pangas osales.
44. Kui lauale tekib mitu panka (side pot´id), tuleb alustada kaartide avamist mängijatest, kes pretendeerivad viimasele side pot´ile ja pankade jagamist viimasest side pot´ist (järjekorras tagantpoolt ettepoole, alustades viimasest pot´ist ja lõpetades esimese pot´iga).
45. „Showdown“ algab alati mängijast, kelle viimast panust (raise või all`in) call `iti.
46. Juhul kui käe jooksul ühtegi action`it ei olnud (Big blind check`is) siis Showdown algab Button`ist järgmisest mängijast. Peale uue “käe” algust enam eelmist “kätt” puudutavaid pretensioone arvesse ei võeta.
47. Mängijatel on keelatud vahetada informatsiooni käes olevate kaartide kohta.
48. Kokkumängukahtluse korral on kasiinol õigus keelata kahel või ka enamal mängijal sama laua taga mängimine.
49. Pokkeriruumi järelvaatajal on igal ajal õigus vaadata mängija kinniseid kaarte.
50. Mängijatel ei ole õigust paluda kaardipaki vahetust v.a. juhul kui tegemist on rikutud paki või kaardiga.
51. Mängijatel on keelatud:
• Diilerite töö segamine.
• Teha igasugused kokkuleppeid, mis ei ole aus teiste mängijate suhtes.
• Eemaldada laualt enda žetoone või laenata neid teistele mängijatele.
• Välja kuulutada misdeal / showdown / dead hand diileri eest.
• Kommenteerida enda või vastasmängija kaarte.
• Nõustada teisi mängijaid otsuse tegemisel.
• Näidata või avalikustada oma kaarte teistele mängijatele või kõrvalistele isikutele mängu ajal.
• Näidata või avalikustada oma loobutud kätt, enne kui mäng on lõppenud.
• Avada enda kaarte enne kui diiler on välja kuulutanud showdown’i.
• Lahkuda lauast turniirižetoonidega.
• Käsitleda panuseid või potti diileri eest.
• Peita oma kaarte või žetoone.
• Mobiiltelefonide ning muude elektrooniliste vahendite kasutamine „käe“ ajal (välja arvatud elektroonilised vahendid muusika kuulamiseks.)
• Vahetada lauda või istuda lauda ilma Supervisori nõusolekuta.
• Asetada lauale jooke, sööke või muid isiklikke asju.
52. Poker manageril / poker supervisoril on alati õigus reegleid mängu õigluse ja aususe huvides muuta või kohandada vastavalt olukorrale.
53. Kõik vaidlused lahendatakse kohapeal ja turniiri läbiviija otsus antud lahenduse kohta on lõplik. Põhjendamatult hilinenud pretensioonid mängusituatsioonide kohta lahendamisele ei kuulu.
 

Rahamängude üldreeglid

1. Kõikides rahamängudes kasutatakse mängumärkidena cashžetoone.
2. Sularahapanuseid ei aktsepteerita ning sularaha (plaque) tuleb vahetada žetoonide vastu enne jagamist.
3. Mängust osavõtuks on mängijad kohustatud ennast registreerima pokkeriruumi järelvaataja juures. Kui mängija ei ole mängu alguseks kohal, võib ta kaotada oma istekoha lauas.
4. Reserveeritud kohta lauas hoitakse kuni 20 minutit.
5. Mängija ei saa osta või mingil muul viisil saada kohta mängulauas väljaspool järjekorda.
6. Mängija ei saa osaleda üheaegselt mitmes mängus (turniir ja rahamäng).
7. Rahamängus kasutatakse kõigis mängudes Dealer Button’it. Dealer Button`i asukoht loositakse alati enne esimest jaotust.
8. Minimum ja maksimum buy-in`i summa määrab poker supervisor vastavalt mängu tüübile ja blind’ide suurusele.
9. Uus mängija peab lauaga liitudes tegema vähemalt minimaalse sisseostu (buy-in). Buy-in’i võib teha kas sularahas (alla 100€), plaque’dega või cash-žetoonides.
10. Mängijal, kes liitub rahamängu, on õigus vaba istekoht valida ja kui ta on seda teinud, ei ole teistel mängijatel enam õigust sellele kohale pretendeerida.
11. Kui istekoha vahetamisel pääseb mängija kohustatud panuse tegemisest, peab ta panustama siiski.
12. Uus mängija, kes satub buttoni positsioonile, võib koheselt mänguga liituda, makstes big blind’i (new player´s blind).
13. Mängijale, kellel puudub mängu jätkamiseks piisav kogus žetoone, ei tohi kaarte jagada. Tingimus, et mängijale jagatakse kaardid, peab tal olema vähemalt miinimumpanuse väärtuses žetoone.
14. Iga mängija, kes satub small blind’i ja diileri nupu (button) vahele jätab ühe käe vahele ja alles siis saab kaardid ning osaleb mängus.
15. Rahamängudes on võimalik teha Straddle panuseid, Straddle panus on alati topelt eelmine panus:
a. Esimene straddle panus, mida saab panna on UTG (järgmine mängija peale big blind’i) ja straddle panuseid saab teha kuni buttoni positsioonini (k.a). Kõik Straddle panused on Live´d.
b. Mängija, kes peab panema new player's blind panuse, saab ka teha live straddle panuse.
16. Miinimumtõste arvutamisel arvestatakse live straddle´it nagu kolmandat blind´i.
17. Laua miinimumi ja maksimumi on mängijatel võimalik muuta ainult pokkeriruumi järelvaataja loal ja kõik mängijad selle laua ääres peavad vastavaks muudatuseks oma nõusoleku andma.
18. Kõik mängud on “table stakes” ehk mängus tohib kasutada ainult laual olevaid mängumärke. Käe keskel ei tohi mängumärke lisada (juurde osta vms.), samuti ei tohi märke laualt eemaldada enne mängimise lõpetamist v.a. juhul, kui nendega makstakse jookide/toidu eest või antakse jootraha. Käte vahel on võimalik mängumärke juurde osta.
19. Pokkeriruumi järelvaataja loal saab mängija üks kord mänguõhtu jooksul teha ka “väikese sisseostu” (short buy-in) vähemalt poole miinimumsisseostu (buy-in) väärtuses.
20. Mängijad omavahel laualt žetoone laenata ei tohi.
21. Mängijatele on õhtu jooksul ette nähtud üks 30- minutiline paus, pokkeriruumi järelvaataja loal. Kui mängija lahkub lauast ilma järelvaataja loata, võib ta kaotada oma koha mängulauas.
22. Kaardid jagatakse alati kõigele lauas olevatele stackidele ning võetakse ka blindid isegi kui mängijat ei ole lauas.
23. Mängija, kes on Big Blindi (Big Blindiga sama väärtusega Small Blindi) positsioonil ja ei ole kohal ning mäng jõudis showdown’ini, ei saa võita poti.
24. Mitme ühesuguse rahalaua olemasolul loetakse need samaks mänguks, laudade vahel saab liikuda ainult supervisori loal. Üks laudadest on sel juhul nn „main“ laud ja teine „feeder“ laud. Kui vabaneb koht „main“ lauas ja „feeder“ lauas on rohkem kui 5 mängijat, siis peab üks mängijatest minema „main“ lauda. Kui on vabatahtlikke, siis tõmmatakse nende vahel kaarti ja tugevaima kaardi saanud mängija läheb teise lauda, kui vabatahtlikke ei ole, siis tõmmatakse kõigi lauas viibijate vahel kaarti ja kõige väiksema kaardi saanud mängija on kohustatud lauda vahetama.
25. „Main“ lauast „feeder“ lauda minna ei saa.
26. Kui mängija soovib lahkuda lauast ja soovib uuesti asuda samasse lauda mängima vähem kui tunni aja jooksul, on tal kohustus tagasi tulla mängu sama summaga, millega ta lahkus lauast. Tagasi tulles peab mängija asetama New Player blindi, sõltumata sellest kui mitu kätt on ta vahele jätnud.
27. Mitme ühesuguse rahalaua olemasolul on Supervisoril õigus „lõhkuda“ viimasena moodustunud rahalaud, selleks et täita varem moodustunud rahalaudu.
28. Mängija, kes tuleb mängu „lõhutud“ lauast, ei pea panema new player’s blind’i.
29. Mängijate omavahelisel kokkuleppel on võimalik „flopist“, „turnist“ või „riverist“ all-ini minnes järgnevaid ühiseid kaarte avada „run it twice“ tingimustel.
30. „Run it twice“ tähendab, et mängijatel on võimalik all-in olukorras ütelda diilerile, et kas „board“ (kõik ühised kaardid), „turn“ või „river“ jagatakse lauale kaks korda, sõltuvalt sellest millises jaotuse faasis all-in´i minnakse. Kui minnakse all-in´i enne „flopi“ avamist, siis kogu „board“ jagatakse teist korda, kui enne „turni“ avamist, siis „turn“ ja „river“ jagatakse teist korda ning kui enne „riveri“ avamist, siis ainult „river“.
31. 5 Card Omaha ja Courcheveli puhul on kogu „boardi“ teist korda jagamine võimalik vaid siis kui lauas on 7 või vähem mängijat, 8 mängijaga lauas saab kaks korda jagada ainult „turni“ ja „riveri“. Sellisel juhul jagatakse ka viimane kaart pakist välja.
32. Kõik käes lõpuni osalevad mängijad peavad „run it twice´ga“ nõus olema.
33. „Run it twice“ võimalust pakutakse rahamängudes alates 2/2€ või suurematest blindidest. Eripakkumisena võib kasiino „Run it twice“ võimalust pakkuda ka madalamate panustega rahamängudes.
34. Mängija peab informeerima Supervisorit kui ta soovib vahetada lauda.
35. Kui mängijad otsustavad lõpetada mängu selleks, et teise lauda minna ning mängijaid on rohkem kui vabu kohti teises lauas, siis istumise järjekord loositakse kaartidega.
36. Kasiino võtab igast pangast maksimaalselt kuni 5% „Rake’i” ehk kasiino tasu. Minimaalne summa, millest võetakse „Rake`i” on 10 EUR-i (rake on 0,50 EUR). Protsenti arvutatakse igast täis 10-st (nt. pank on 30 EUR-i, siis rake on 1,50 EUR-i). Alates summast 200 EUR-i rake ei suurene ja seega maksimaalne rake ehk cap on 10 EUR-i.
37. Kui rahalauas mängib 3 või vähem mängijat, siis on võimalus kokku leppida time rake ehk mängijad maksavad 30 EUR-i iga 30 minuti eest. Mängijad maksavad time rake’i võrdselt ja enne iga 30-minutilise mänguperioodi algust.
38. Rahamängus võetakse igast pangast 1 EUR mis läheb Olympic Poker Jackpot’i. Jackpoti raha võetakse ainult juhul, kui lauas mängib vähemalt 6 mängijat.
39. Jackpot´i raha võetakse alati esimesest pangast (main pot´ist).
40. Juhul kui käsi lõppes esimesel panustamise ringil ning mäng ei jõudnud flop`ini (mängud flop`iga) või teise lahtise kaardini (stud mängud), siis rake`i ega Jackpot`i raha ei võeta.


Turniiride reeglid

1. Pokkeriturniir on võistlus, milles osalevad mängijad maksavad kindlaksmääratud osavõtumaksu turniiril osalemiseks ja neist summadest moodustuv kogusumma ehk auhinnafond jagatakse turniiri võitjate vahel enne turniiri algust teatavaks tehtud jagamise põhimõtete alusel.
2. Turniire tehakse järgnevates variatsioonides:
a) Re-buy turniirid, milles mängija võib osta lisamängumärke turniiri korraldaja poolt kindlaksmääratud ajalimiidi jooksul, kui ta on kaotanud kõik oma mängumärgid.
b) Re-buy turniirid, kus mängumärke võib juurde osta turniiri korraldaja poolt kindlaksmääratud ajalimiidi jooksul ühe korra või mitu korda, sõltumata mängija mängumärkide kogusest.
c) Freezeout turniirid, milles ei ole mängumärkide juurdeostu võimalust.
d) Freezeout Double Chance turniirid, milles mängija võib saada tasuta lisamängumärke turniiri korraldaja poolt kindlaksmääratud ajalimiidi jooksul, kindlaks määratud tingimustega.
e) Time turniirid, milles auhinnarahad jagatakse turniiri korraldaja poolt määratud aja järel sõltuvalt mängijal ajalimiidi lõpus käes olevate žetoonide arvust.
f) Satelliit turniirid, mille auhinnaks on pääse eelnevalt väljakuulutatud kallimale turniirile. Pääsmete arv sõltub turniiri pääsme väärtusest ning turniiri auhinnafondi suurusest.
g) Terminator turniirid, milles mängijatele lisaks turniiri žetoonidele antakse personaalne cash-žetoon, mis omab rahalist väärtust. Žetooni rahaline väärtus määratakse enne turniiri algust. Kui mängija lööb teise mängija turniirilt välja, siis ta võtab kaotanud mängija personaalse cash-žetooni endale. Kui palju mängija lööb teisi mängijaid turniirilt välja, nii palju ta saab neid cash-žetoone, mida ta saab igal hetkel rahaks ära vahetada.
h) Jokker turniirid, mille puhul on kaardipakki lisatud jokker. Jokker asendab kõiki kaarte, kombinatsioonide tugevus ei sõltu sellest kas kombinatsiooni moodustamiseks kasutati jokkerit või mitte.
3. Mängijal on võimalik turniirist osavõtuks ennast registreerida ning ära maksta turniiri pileti eest mängu toimumiskoha kasiino kassas või vastava võimaluse olemasolul pangaülekandega.
4. Kasiino võib turniiri iseloomust tulenevalt piirata turniirile registreerimise tingimusi.
5. Kõikidel turniiridel on olemas hilise sisseostu võimalus eelnevalt kindlaks määratud perioodi jooksul.
6. Kui turniirile registreerujaid on rohkem, kui osavõtutingimustes näidatud, siis tehakse ooteleht turniirile hilisemaks sisseostmiseks (late buy-in). Ootelehe alusel saab mängija ennast turniirile osta, kui turniirilt keegi mängijatest välja kukub turniiri kirjelduses ära toodud perioodi jooksul.
7. Positsioon ootelehel on individuaalne ja seda ei saa loovutada teisele mängijale.
8. Turniir toimub, kui osavõtjaid on vähemalt seitse, kui ei ole varem teada antud teisiti. Kui osavõtjaid on vähem, siis on mängijatel õigus nõuda osavõtutasu tagastamist.
9. Turniiri alguses saavad kõik osavõtjad võrdse koguse turniiri ajal kasutatavaid mängumärke. Nende märkidega ei saa mängida muid mänge – need on mõeldud ainult turniiri ajal kasutamiseks ja neil ei ole rahalist väärtust. Kasiinol on õigus eripakkumisena, vastavad tingimused täitnud mängijale, anda lisažetoone.
10. Mängijail ei ole õigust anda oma mängumärke kellelegi teisele väljaspool mängu – kõik mängumärgid peavad liikuma mängijate vahel ainult läbi mängu.
11. Mängijail ei ole õigust mängumärkidega lauast lahkuda ilma turniiri läbiviija vastava loa või korralduseta.
12. Istekohad loositakse ja turniirist osavõtjail ei ole õigust istekohti omavahel vahetada. Button asub viimasel positsioonil, kui turniiri läbiviija poolt ei ole otsustatud teisiti.
13. Turniirist osavõtja peab osalema isiklikult – teise mängija kasutamine enda asemel ei ole lubatud, samuti ei ole õigust ei pealtvaatajatel ega võistlejatel kedagi „nõustada”.
14. Kui mängija on osavõtu maksu ära maksnud ja osaleja hilineb, sel juhul asetatakse mängumärgid tema kohale mängulaual ning oodatakse mängija saabumist. Mäng käib edasi reeglite kohaselt ning diiler teeb kohustuslikud panused mängija eest.
15. Kui mängija on maksnud osavõtumaksu, kuid turniiri direktori poolt kindlaksmääratud ajaks teda saalis ei ole, siis selle mängija mängumärgid eemaldatakse mängust. Sellisel juhul ei ole mängijal õigust oma sisseostu summat tagasi saada.
16. Mängijal on võimalik osavõtu eest makstud raha tagasi saada järgmistel juhtudel:
a. kui turniir jääb ära.
b. kui turniirile ei ole alguskellaajaks registreerunud vähemalt 7 mängijat.
c. kui mängija enne turniiri algust otsustab mitte osaleda turniiril, siis on tal õigus tagasi saada buy-in’i summa ainult piisava põhjenduse olemasolul kooskõlastatult poker manageri / poker supervisoriga.
17. Kui mängija on turniiri osavõtutasu juba maksnud, siis võites samale turniirile pileti satelliitturniiril, makstakse satelliitturniiril võidetud pilet talle automaatselt rahas välja.
18. Kui mängija on lauast lahkunud, asetab ante ja blind panused tema eest diiler.
19. Kaardid jagatakse alati kõikidele mängijatele sõltumata sellest, kas mängija on sel hetkel lauas või ei ole.
20. Juhul kui mängija on käe keskel lauast eemaldunud ja otsustamise hetkeks mängijat ei istu oma kohal, siis tema otsus on fold ja diiler asetab kaardid muck´i.
21. Miinimumpanuseid tõstetakse turniiri ajal eelnevalt kindlaksmääratud tingimuste kohaselt (small blind / big blind; ante; forced bet).
22. Kui mängijate arv turniirilaudades (välja arvatud shootout turniir) erineb rohkem kui 1 mängija võrra, siis laudu tasakaalustatakse (balansseeritakse).
23. Laudade balansseerimisel tõstetakse mängija big blind positsioonilt big blind positsioonile või sellele võimalikult lähedale.
24. Finaallaua istumisjärjekord loositakse.
25. Mängijad on kohustatud koheselt peale laudade balansseerimist asetama oma mängumärgid teisele lauale (kuhu neid on juhatatud).
26. Juhul kui kaks või rohkem mängijat langeb korraga mängust välja samal ajal, siis kõrgema koha määramisel nende seast võetakse arvesse, kes suurema stackiga all-in’i läks. Suurem stack tähendab kõrgemat kohta. Juhul kui stackid olid võrdsed, arvestatakse kõrgemat kombinatsiooni.
27. Texas Hold`em ja Omaha turniiril kahe viimase mängija allesjäämisel peab mängija, kellel on button, asetama small blind ja teine mängija big blind panuse. Sama reegel kehtib heads-up turniiridel.
28. Panused, ajalimiidid ja algpunktid (turniiri struktuur) on eelnevalt teada antud ning ka kõigile osalejatele kättesaadavad enne turniiri algust.
29. Eelnevalt avaldatud panuste ja ajalimiitide struktuuri on kasiinol õigus enne turniiri muuta vastavalt sellest ka osalejaid informeerides.
30. Turniirilaual ei tohi olla muid žetoone peale turniirižetoonide v.a. 1 “võõras” žetoon, mida võib kasutada card cap`ina (õnnežetoon) või rahažetoon terminator-turniiril, mida kasutatakse terminator-žetoonina.
31. Kui level lõppeb, siis järgmisest käest kehtib uus level. Kui diiler on jõudnud alustada kaartide segamist, mängitakse see käsi veel eelneva leveli panuste tasemel.
32. Kaarte, mis on maha läinud, ei ole õigust mitte kellelgi enam muckist välja võtta. Välja arvatud supervisor.
33. Juhul kui auhinnalise koha või rankingu punkte saava koha selgumiseni on jäänud veel ühe mängija väljalangemine, siis mängitakse jäänud laudade käed üheaegselt (Hand by Hand) kuni üks mängija langeb turniirilt välja.
34. Kui diiler “tapab” (võtab mängija loobutud kaardid ära) sellise käe, mille omanik unustas seda “kaitsta”, siis ei saa mängija oma mängu pandud märke tagasi. Ainult juhul, kui mängija tõstis panust ja tema panusele ei olnud veel keegi vastanud saab ta oma märgid (raise panuse) tagasi.
35. Mängija, kes peab minema “lõhutud” lauast teise ja sattub Small Blind’i ning buttoni vahele, jätab ühe käe vahele ja alles siis saab kaardid ning osaleb mängus.
36. Mängijad (hoolimata sellest, kas neil on kaardid või mitte) ei tohi mängu kestel (osa mänguotsuseid on veel tegemata) teha mingeid märkusi oletatavate kombinatsioonide kohta, oma käes olnud kaartide kohta, loobutud kaartide kohta. Ainult heads up situatsioonis on pot’is osaleval mängijal õigus kommenteerida ja oletada vastase võimalikku kombinatsiooni.
37. Showdown olukorras, enne "Riverit", on kõik mängijad kohustatud avama oma kaardid.