Olympic Casino pokkeriruumi reeglid

Turniiri Direktoril (edaspidi TD) / Supervisoril on alati õigus reegleid mängu õigluse ja aususe huvides muuta või kohandada vastavalt olukorrale.

Kõik vaidlused lahendatakse kohapeal ja TD/Supervisori otsus antud lahenduse kohta on lõplik. Põhjendamatult hilinenud pretensioonid mängusituatsioonide kohta lahendamisele ei kuulu.

1. Klubipokkeri üldreeglid

1.1.  Käesolevates reeglites on välja toodud klubipokkeri üldreeglid, Olympic Poker Jackpoti reeglid ja võitmise tingimused ning pakutavate mängude kirjeldused.
1.2.  Registreerides turniiridele ning osaledes rahamängudes kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustunud pokkeriruumi reeglitega.
1.3.   Supervisoril on õigus mitte lasta pokkeriruumi silmnähtavalt joobes isikuid.
1.4.  Kõik vaieldavad situatsioonid lahendatakse alati koostöös Supervisoriga.
1.5.  Rangelt on keelatud ebaviisakas käitumine diilerite või teiste mängijate suhtes. Kaartide/žetoonide loopimine, solvangud või muud ebaviisakad tegevused võivad olla põhjuseks antud kliendiga mängu lõpetamiseks.
1.6.   Poolelioleva „käe“ ajal on mängijatel lubatud suhelda ainult eesti, vene või inglise keeles.
1.7.   Pokkeriruumis mängitakse järgmiseid mänge:

 • Texas Hold`em;
 • Omaha, Omaha Hi-Lo;
 • Five Card Stud (Sökö);
 • Seven Card Stud;
 • Crazy Pineapple;
 • Card Omaha;
 • Courchevel;
 • Watermelon;
 • Razz
 • Eight or better high low stud
 • Open Face Chinese Pineapple
 • Sviten Special
 • H.O.R.S.E
 • 8-Game
 • 2-7 Triple Draw

1.8.  Mängijal on lubatud mängida ainult ühel “käel” ja kõik mängu puudutavad otsused peab mängija tegema iseseisvalt, samuti ei ole õigust ei pealtvaatajatel ega teistel mängijatel kedagi „nõustada” ega mängustiili arvustada. Käimasoleva käe kulgu, lauas olevate kaartide (boardi) kommenteerimine ei ole lubatud, v.a. kui on kätte alles jäänud 2 mängijat.

1.9.  Kaarte jagatakse alati kõikidele stackidele sõltumata sellest, kas on mängija sel hetkel lauas või mitte.

1.10. Kui mängija ei istu omal kohal ning diiler on ära jaganud viimasele mängijale täis arvu kaarte siis:

 • Turniiridel - loetakse nende mängijate käsi „surnuks“ (dead hand) ning korjatakse ära.
 • Rahamängudes – korjatakse kaardid siis, kui otsustamise kord mängijani jõuab ning mängija ei istu omal kohal.

1.11. Kõikides pokkerimängudes kasutatakse ettenähtud mängužetoone (turniirižetoonid või cash-žetoonid).
1.12. Mängijad peavad alati hoidma kaarte laual ning diileri nägemisväljas.
1.13. Mängija peab hoidma žetoone laual selliselt, et oleks võimalik visuaalselt kokku lugeda orienteeruva stacki suuruse.
1.14. Mängijatel on õigus nõuda chipcounti ainult all-in situatsioonis. Teistel juhtudel ei ole mängijad kohustatud verbaalselt oma mängumärkide arvu esitama ning diilerid ei ole kohustatud mängijate stacki üle lugema.
1.15. Mängija on kohustatud terve panustatava summa lauale asetama ühes tervikus, vastasel juhul panust ei aktsepteerita (string bet).
1.16. Juhul kui mängija teeb string bet´i:

 • Kui enne seda on juba panustatud, tuleb see lugeda call panuseks
 • Kui string bet on esimene panus panustamise ringil, loetakse panuseks esimest chip´i mis lauale asetati (lauda puudutas).

1.17. Suuremaväärtuseline žetoon, mis on asetatud mängu käigus mängija poolt lauale ilma kommenteerimata (juhul kui eespool olevad mängijad on panustanud), arvestatakse panust kui call.
1.18. Pot ja No Limit mängudes kehtib minimum tõstmise reegel:

 • Esimene min tõste (raise) on alati topelt eelmisest panusest
 • Korduv min tõste (re-raise) on alati summas tasapanus (call) + viimase tõste (raise) samm.

1.19. Juhul kui mängija teeb mitmest žetoonist koosneva panuse ilma kommenteerimata ja panuse suurus on piisav min. raise jaoks, arvestatakse seda panust kui raise`i. Kui panuse suurus ei ole piisav min. raise jaoks, arvestatakse seda panust nagu call. Vastates ees olevat panusele mitme žetooniga (juhul kui mängija ei ole enne teatanud tõstmisest või all-in-ist, kaasa arvatud juhul, kui mängija teeb panuse oma viimaste nuppudega), loetakse panustamine calliks, kui neid kõiki chippe on vaja, et teha call, s.t. eemaldades ka kõige väiksema väärtusega chipi jääb alles vähem, kui callimiseks vaja on.

1.20. Min. raise arvestamisel kasutatakse 50% raise reeglit, mille kohaselt punktis 1.19 kirjeldatud situatsioonis piisab kui mängija panus on 50% või suurem kui min. raise, sel juhul küsitakse mängijalt juurde vajalik kogus žetoone, et täita min. raise nõue.

1.21. No limit ja pot limit mängudes all-in panus, mis ei vasta min. raise nõuetele, kuid on täitnud 50% reeglit, ei loeta tõstena ning see ei ava võimalust eelnevalt tegutsenud mängijatele, kui nad ei saa teha vähemalt miinimutõstet.

Fixed limit mängus all-in panus, mis ei vasta min. raise nõuetele, kuid on täitnud 50% reeglit, loetakse tõstena ja järgmine tõstmise samm toimub täissummas.

1.22. Juhul kui panus on eelnevalt mängija poolt suuliselt välja öeldud, on kohustus seda järgida, sellisel juhul on string bet lubatud.
1.23. New player`s blind, panused mis on pandud enne õiget järjekorda ei lähe raise pot`i arvestusse enne, kui otsustamise järjekord ei ole nendest mängijatest möödunud.
1.24. Kõik mängijad teevad oma otsused vastavalt järjekorrale. Otsuse tegemine väljaspool järjekorda, samuti lauast lahkumine enne oma mänguotsuse tegemist on keelatud.
1.25. Kui mängija ei ole teinud oma otsust mõistliku aja jooksul, on teistel selle laua mängijatel õigus öelda „time”, mille järel annab TD/Supervisor mängijale 30 sekundit (25+5) aega mänguotsuse tegemiseks.
1.26. TD/Supervisor võib mitte aktsepteerida mängija poolt öeldud time’i kui ta ei pea seda mõistlikuks.
1.27. Mängija, kes teeb panuse enne oma järjekorda (Action out of turn):

 • Juhul kui action ei muutu, jääb selle mängija panus mängu
 • Juhul kui eelmine mängija panustab/tõstab, saab enneaegselt tegutsenud mängija võtta oma panuse tagasi ja uue otsuse teha.

1.28. Mängija, kes on viimase jagatud kaardiga saanud parima võimaliku kombinatsiooni, on kohustatud viimase otsustajana tegema või tõstma panust.
1.29. Mängija vastutab ise oma kaartide kaitsmise eest. Kui diiler võtab kaitsmata kaardid muck’i, siis mängija tagasi neid ei saa.
1.30. Muckiks loetakse koht diileri parema käe kohal, kus hoitakse loobutud kaarte.
1.31. Kui diiler “tapab” (võtab mängija loobutud kaardid ära) sellise käe, mille omanik unustas seda “kaitsta”, siis ei saa mängija oma mängu pandud märke tagasi. Ainult juhul, kui mängija tõstis panust ja tema panusele ei olnud veel keegi vastanud saab ta oma märgid (raise panuse) tagasi.
1.32. Kaarte, mis on maha läinud, ei ole õigust mitte kellelgi enam muckist välja võtta. Välja arvatud TD/supervisor.
1.33. Kui mängija sai vale arvu kaarte, kuid jätkab sellise käega mängimist, kuulutatakse tema käsi surnuks ning tehtud panused jäävad panka.
1.34. Kui mängija hoiab enda kaarte selliselt, et need on teistele mängijatele näha, siis TD/Supervisoril on õigus teha hoiatus või kuulutada selle mängija käsi surnuks.
1.35. Valel ajal avatud käsi määratakse live või dead hand’iks ainult TD/Supervisori otsusel. Kui käsi määratakse live hand’iks, siis see mängija jääb mängu piiratud võimalustega (check/call/fold). Peale jaotuse lõppu tehakse mängijale ajatrahv (time-penalty).
1.36. Mängija käsi loetakse loobutuks (Dead Hand) hetkest, mil diiler on kaardid asetanud „muck“´i.
1.37. Juhul, kui diiler avab/jagab järgmise kaardi enne, kui panustamise ring oli lõppenud, siis võetakse see kaart tagasi, sooritatakse uuesti segamisprotseduur, lõpetatakse panustamise ring ja ilma põletamata jagatakse järgmine kaart.
1.38. Juhul kui diiler avas enneaegselt turni, siis diiler põletab pakist järgmise kaardi, jagab lauda kinniselt riveri, võtab enneaegselt avatud kaart tagasi pakki, lõpetab flopi panustamisringi, sooritab segamise protseduuri ning ilma põletamata avab turni uuesti.
1.39. Kui mängija näitab oma kaarte teisele mängijale mängu ajal, siis on kõigil mängijatel õigus neid kaarte näha – show one - show all (näitad ühele – näita kõigile) – ka sel juhul, kui kaartidest loobutakse, ei tohi oma kaarte näidata teisele mängijale hoolimata sellest, kas teine mängija on juba loobunud või mitte.
1.40. Peale “showdowni” on mängija, kes soovib pot'i võita, kohustatud avama kõik oma kinnised kaardid.
1.41. All-in showdown situatsioonis poti võitmiseks mängijal on kohustus avada kõik taskukaardid. Kui mängija seda ei tee, on diileril õigus kõik taskukaardid avada.
1.42. “Kaardid räägivad” ehk võidab see mängija, kellel on parim viie kaardi kombinatsioon, ka siis, kui diiler või ka mängija ise on teinud vea kombinatsiooni määramisel.
1.43. Mängija poolt suuliselt teatavaks tehtud kaartide kombinatsioon ei ole siduv st. loeb siiski avatud kombinatsioon, mitte kommentaar. Juhul kui seda tehakse sihilikult, siis on turniiri juhatajal õigus kasutada selle mängija suhtes reeglites määratud karistust.
1.44. Kui pank antakse ekslikult mängijale, kelle kombinatsioon ei ole parim, siis ekslikult panga saanud mängija on kohustatud selle tagastama võitvat kombinatsiooni omavale mängijale. Juhul kui mängija sellest keeldub, on kasiinol õigus see mängija mängust ja kasiinost eemaldada.
1.45. Võitja selgitamiseks parima käe määramisel mastide tugevust ei arvestata.
1.46. Parima kaartide kombinatsiooni moodustamiseks kasutatakse ainult viite kaarti. Kuues ja seitsmes kaart ei otsusta kunagi võitu või kaotust s.t. ei oma mingit sõnaõigust.
1.47. Võrdsete käte puhul jagatakse pank (Split Pot). Kui Pot’i ei õnnestu täpselt jagada, läheb liigne žetoon flopiga mängudes buttonist järgmisele pangas osalevale mängijale ning stud mängudes diilerist vasakult esimesele mängijale, kes pangas osales.
1.48. Kui lauale tekib mitu panka (side pot´id), tuleb alustada kaartide avamist mängijatest, kes pretendeerivad viimasele side pot´ile ja pankade jagamist viimasest side pot´ist (järjekorras tagantpoolt ettepoole, alustades viimasest pot´ist ja lõpetades esimese pot´iga).
1.49.  „Showdown“ algab mängijast, kelle viimast panust (raise või all`in) call `iti. Kui riveril actionit polnud, siis avab oma kaardid esimesena buttonist järgmine mängija (ei kehti cash game-i puhul - seal avab esimesena kaardid agressor)
1.50. Kokkumängu kahtluse korral on kasiinol õigus keelata kahel või ka enamal mängijal sama laua taga mängimine.
1.51. TD/Supervisoril on igal ajal õigus vaadata mängija kinniseid kaarte.
1.52. Mängijatel ei ole õigust paluda kaardipaki vahetust v.a. juhul kui tegemist on rikutud paki või kaardiga.
1.53. Mängijatel on keelatud:

 • Diilerite töö segamine.
 • Teha igasugused kokkuleppeid, mis ei ole aus teiste mängijate suhtes.
 • Eemaldada laualt enda žetoone või laenata neid teistele mängijatele.
 • Välja kuulutada misdeal/showdown/dead hand diileri eest.
 • Vahetada informatsiooni käes olevate kaartide kohta.
 • Kommenteerida enda või vastasmängija kaarte.
 • Nõustada teisi mängijaid otsuse tegemisel.
 • Tegutseda enne oma järjekorda
 • Näidata või avalikustada oma kaarte teistele mängijatele või kõrvalistele isikutele mängu ajal.
 • Näidata või avalikustada oma loobutud kätt, enne kui mäng on lõppenud.
 • Avada enda kaarte enne kui diiler on välja kuulutanud showdown’i.
 • Lahkuda lauast turniirižetoonidega.
 • Käsitleda panuseid või potti diileri eest.
 • Peita oma kaarte või žetoone.
 • Mobiiltelefonide ning muude elektrooniliste vahendite kasutamine „käe“ ajal (välja arvatud elektroonilised vahendid muusika kuulamiseks.)
 • Vahetada lauda või istuda lauda ilma Supervisori nõusolekuta.
 • Asetada lauale jooke, sööke või muid isiklikke asju.

1.54. Reeglite rikkumise puhul, peale suusõnalist hoiatust, TD/Supervisoril on õigus määrata mängijale karistus:

 • Turniiril eemaldatakse mängija lauast ning ta peab vahele jätma ühe ringi jaotusi oma lauas.
 • Kahe mängijaga turniiril (heads up) antakse mängijale kaks hoiatust, millele järgneb mängust eemaldamine ehk automaatne teine koht
 • Rahamängus kehtivad samad reeglid

1.55. Korduvad rikkumised võivad olla põhjuseks antud kliendi mängust eemaldamiseks.
1.56. Diskvalifitseeritud turniirimängija stack eemaldatakse turniirilt.
1.57. Misdeal olukorraks loetakse järgmiseid situatsioone:

 • Kui esimene või teine jagatud taskukaart läheb diileril ümber
 • Jagamisel avanes kaks või rohkem kaarti
 • Jagamine algas valest mängijas
 • Button jäi liigutamata
 • Uus mängija/ümber tõstetud mängija ei jõudnud istuda lauda
 • Mängija sai vale arvu kaarte

1.58. Misdealiks ei saa enam lugeda olukorda kus kaks või enam mängijat on jõudnud sooritada action käigu. Näiteks call/call/call raise/fold fold+any action

2. Rahamängude üldreegli

2.1.  Kõikides rahamängudes kasutatakse mängumärkidena cashžetoone.
2.2.  Sularahapanuseid ei aktsepteerita ning sularaha (plaque) tuleb vahetada žetoonide vastu enne jagamist.
2.3.  Mängust osavõtuks mängija peab olema registreeritud selleks ettenähtud süsteemis (Cash Game Waitinglist).
2.4.  Kui mängija ei ole mängu alguseks kohal, võib ta kaotada oma istekoha lauas.
2.5.  Reserveeritud kohta lauas hoitakse vastavalt selleks ettenähtud süsteemis määratud ajale.
2.6.  Mängija ei saa osta või mingil muul viisil saada kohta mängulauas väljaspool järjekorda.
2.7.  Mängija ei saa osaleda üheaegselt mitmes mängus (turniir ja rahamäng).
2.8.  Rahamängus kasutatakse kõigis mängudes Dealer Button’it, mille asukoht loositakse alati enne esimest jaotust.
2.9.  Miinimum ja maksimum buy-in`i summa määrab poker supervisor vastavalt mängu tüübile ja blind’ide suurusele.
2.10. Uus mängija peab lauaga liitudes tegema vähemalt minimaalse sisseostu (buy-in). Buy-in’i võib teha kas sularahas, plaque’dega või cash-žetoonides.
2.11. Mängijal, kes liitub rahamängu, on õigus vaba istekoht valida ja kui ta on seda teinud, ei ole teistel mängijatel enam õigust sellele kohale pretendeerida.
2.12. Kui istekoha vahetamisel pääseb mängija kohustatud panuse tegemisest, peab ta panustama siiski.
2.13. Uus mängija, kes satub buttoni positsioonile, võib koheselt mänguga liituda, makstes big blind’i (new player´s blind).
2.14. Mängijale, kellel puudub mängu jätkamiseks piisav kogus žetoone, ei tohi kaarte jagada. Tingimus, et mängijale jagatakse kaardid, peab tal olema vähemalt miinimumpanuse väärtuses žetoone.
2.15. Iga mängija, kes satub small blind’i ja diileri nupu (button) vahele jätab ühe käe vahele ja alles siis saab kaardid ning osaleb mängus. Soovi korral saab mängija osta omale buttoni makstes mõlemad blindid kinni.
2.16. Rahamängudes on võimalik teha Straddle panuseid, Straddle panus on alati topelt eelmine panus:

 • Esimene straddle panus, mida saab panna on UTG (järgmine mängija peale big blind’i) ja straddle panuseid saab teha kuni buttoni positsioonini (k.a). Kõik Straddle panused on Live´d.
 • Mängija, kes peab panema new player's blind panuse, saab ka teha live straddle panuse.

2.17. Miinimumtõste arvutamisel arvestatakse live straddle´it nagu kolmandat blind´i.
2.18. Laua miinimumi ja maksimumi on mängijatel võimalik muuta ainult pokkeriruumi järelevaataja loal ja kõik mängijad selle laua ääres peavad vastavaks muudatuseks oma nõusoleku andma.
2.19. Kõik mängud on “table stakes” ehk mängus tohib kasutada ainult laual olevaid mängumärke. Käe keskel ei tohi mängumärke lisada (juurde osta vms.), samuti ei tohi märke laualt eemaldada enne mängimise lõpetamist v.a. juhul, kui nendega makstakse jookide/toidu eest või antakse jootraha. Käte vahel on võimalik mängumärke juurde osta.
2.20. Pokkeriruumi järelevaataja loal saab mängija üks kord mänguõhtu jooksul teha ka “väikese sisseostu” (short buy-in) vähemalt poole miinimumsisseostu (buy-in) väärtuses.
2.21. Mängijad omavahel laualt žetoone laenata ei tohi.
2.22. Mängijatele on õhtu jooksul ette nähtud üks 30- minutiline paus, pokkeriruumi supervisori loal ning juhul kui mängija ei ole tagasi õigeks ajaks, võib ta oma koha kaotada.
2.23. Kui mängija lahkub lauast ilma Supervisori loata, või ei ole tagasi peale 30 min pausi:

 • Ootelisti olemasolul hoitakse koht mängijale kuni 15 min
 • Vabade kohtade olemasolul võetakse blindid kuni 30 min jooksul

Seejärel eemaldatakse stack lauast.

2.24. Kaardid jagatakse alati kõikidele lauas olevatele stackidele ning võetakse ka blindid isegi kui mängijat ei ole lauas.
2.25. Mängija, kes on Big Blindi (Big Blindiga sama väärtusega Small Blindi) positsioonil ja ei ole kohal ning mäng jõudis showdown’ini, ei saa võita poti.
2.26. Kui mängija soovib lahkuda lauast ja soovib uuesti asuda samasse lauda mängima kasiino/pokkeriruumi päeva lõppu, on tal kohustus tagasi tulla mängu sama summaga, millega ta lahkus lauast. Tagasi tulles peab mängija asetama New Player blindi, sõltumata sellest kui mitu kätt on ta vahele jätnud.
2.27. Mitme ühesuguse rahalaua olemasolul on Supervisoril õigus „lõhkuda“ viimasena moodustunud rahalaud selleks, et moodustada üks põhilaud.
2.28. Mängija, kes tuleb mängu „lõhutud“ lauast, ei pea panema new player’s blind’i.
2.29. Mängijate omavahelisel kokkuleppel on võimalik „flopist“, „turnist“ või „riverist“ all-ini minnes järgnevaid ühiseid kaarte avada „run it twice“ tingimustel.
2.30. „Run it twice“ tähendab, et mängijatel on võimalik all-in olukorras ütelda diilerile, et kas „board“ (kõik ühised kaardid), „turn“ või „river“ jagatakse lauale kaks korda, sõltuvalt sellest millises jaotuse faasis all-in´i minnakse. Kui minnakse all-in´i enne „flopi“ avamist, siis kogu „board“ jagatakse teist korda, kui enne „turni“ avamist, siis „turn“ ja „river“ jagatakse teist korda ning kui enne „riveri“ avamist, siis ainult „river“.
2.31. 5 Card Omaha ja Courcheveli puhul on kogu „boardi“ teist korda jagamine võimalik vaid siis kui lauas on 7 või vähem mängijat, 8 mängijaga lauas saab kaks korda jagada ainult „turni“ ja „riveri“. Sellisel juhul jagatakse ka viimane kaart pakist välja.
2.32. Kõik käes lõpuni osalevad mängijad peavad „run it twice´ga“ nõus olema.
2.33. „Run it twice“ võimalust pakutakse rahamängudes alates 2/2€ või suurematest blindidest. Eripakkumisena võib kasiino „Run it twice“ võimalust pakkuda ka madalamate panustega rahamängudes.
2.34. Mängija peab informeerima Supervisorit kui ta soovib vahetada lauda.
2.35. Kui mängijad otsustavad lõpetada mängu selleks, et teise lauda minna ning mängijaid on rohkem kui vabu kohti teises lauas, siis istumise järjekord loositakse kaartidega.
2.36. Kasiino võtab igast pangast maksimaalselt kuni 5% „Rake’i” ehk kasiino tasu. Minimaalne summa, millest võetakse „Rake`i” on 10 EUR-i (rake on 0,50 EUR). Protsenti arvutatakse igast täis 10-st (nt. pank on 30 EUR-i, siis rake on 1,50 EUR-i). Alates summast 200 EUR-i rake ei suurene (Festivalide ajak tingimused võivad muutuda) ja seega maksimaalne rake ehk cap on 10 EUR-i. Kasiinol on õigus erijuhtudel tõsta rake kuni 15 euroni
2.37. Kasiinol on õigus kohaldada time rake’i kuni 250 EUR-i laua kohta. Mängijad maksavad time rake’i võrdselt ja enne iga 30-minutilise mänguperioodi algust.
2.38. Rahamängus võetakse igast pangast 1 EUR mis läheb Olympic Poker Jackpot’i. Jackpoti raha võetakse ainult juhul, kui lauas mängib vähemalt 6 mängijat.
2.39. Jackpot´i raha võetakse alati esimesest pangast (main pot´ist).
2.40. Juhul kui käsi lõppes esimesel panustamise ringil ning mäng ei jõudnud flop`ini (mängud flop`iga) või teise lahtise kaardini (stud mängud), siis rake`i ega Jackpot`i raha ei võeta.

3. Turniiride reeglid

3.1.  Pokkeriturniir on võistlus, milles osalevad mängijad maksavad kindlaksmääratud osavõtumaksu turniiril osalemiseks ja neist summadest moodustuv kogusumma ehk auhinnafond jagatakse turniiri võitjate vahel enne turniiri algust teatavaks tehtud jagamise põhimõtete alusel.
3.2.  Turniire tehakse järgnevates variatsioonides:

a)     Re-buy turniirid, milles mängija võib osta lisamängumärke turniiri korraldaja poolt kindlaksmääratud ajalimiidi jooksul, kui ta on kaotanud kõik oma mängumärgid.
b)     Re-buy turniirid, kus mängumärke võib juurde osta turniiri korraldaja poolt kindlaksmääratud ajalimiidi jooksul ühe korra või mitu korda, sõltumata mängija mängumärkide kogusest.
c)     Freezeout turniirid, milles ei ole mängumärkide juurdeostu võimalust.
d)     Freezeout Double Chance turniirid, milles mängija võib saada tasuta lisamängumärke turniiri korraldaja poolt kindlaksmääratud ajalimiidi jooksul, kindlaks määratud tingimustega.
e)     Time turniirid, milles auhinnarahad jagatakse turniiri korraldaja poolt määratud aja järel sõltuvalt mängijal ajalimiidi lõpus käes olevate žetoonide arvust.
f)      Satelliit turniirid, mille auhinnaks on pääse eelnevalt väljakuulutatud kallimale turniirile. Pääsmete arv sõltub turniiri pääsme väärtusest ning turniiri auhinnafondi suurusest.
g)     Terminator turniirid, milles mängijatele lisaks turniiri žetoonidele antakse personaalne cash-žetoon, mis omab rahalist väärtust. Žetooni rahaline väärtus määratakse enne turniiri algust. Kui mängija lööb teise mängija turniirilt välja, siis ta võtab kaotanud mängija personaalse cash-žetooni endale. Kui palju mängija lööb teisi mängijaid turniirilt välja, nii palju ta saab neid cash-žetoone, mida ta saab igal hetkel rahaks ära vahetada.
h)     Jokker turniirid, mille puhul on kaardipakki lisatud jokker. Jokker turniiril võidab ühesuguste kombinatsioonide juures panga mängija, kes kombinatsiooni moodustamiseks ei kasuta jokkerit.
i)      Royal Flush Jackpot turniirid. Igast osavõtutasust läheb turniiri kirjelduses määratud summa Royal Flush Jackpoti auhinnafondi, mida on võimalik võita järgnevatel tingimustel:

 • Straight Flush kombinatsiooni eest makstakse välja 20% Jackpoti auhinnafondist
 • Royal Flush kombinatsiooni eest makstakse välja 80% Jackpoti auhinnafondist
 • Jackpoti võitmiseks ei pea mäng jõudma „showdown“ olukorrani, kuid kombinatsiooni moodustamisel peab mängija kasutama vähemalt ühte kaarti käest ning mäng peab olema jõudnud „riverini“.

3.3.  Registreerimine turniirile:

 • Mängijal on võimalik turniirist osavõtuks ennast registreerida ning ära maksta turniiri pileti eest mängu toimumiskoha kasiino kassas või vastava võimaluse olemasolul pangaülekandega.
 • Igapäevastele turniiridele on võimalik registreerida ainult ostes pileti kasiino kassas või OlyBet keskkonnas
 • Tasuta turniiride broneerimine on võimalik ainult suurtel festivalidel.
 • Turniiri ootenimekirja tekkimisel maksmata broneeringud tühistatakse.
 • Kasiino võib turniiri iseloomust tulenevalt piirata turniirile registreerimise tingimusi.
 • Kõikidel turniiridel on olemas hilise sisseostu võimalus eelnevalt kindlaks määratud perioodi jooksul.
 • Kui turniirile soovijaid on rohkem, kui osavõtutingimustes näidatud, siis tehakse ooteleht turniirile hilisemaks sisse ostmiseks (late buy-in). Ootelehe alusel saab mängija ennast turniirile osta, kui turniirilt keegi mängijatest välja kukub turniiri kirjelduses ära toodud perioodi jooksul.
 • Positsioon ootelehel on individuaalne ja seda ei saa loovutada teisele mängijale.
 • Mängijal on võimalik osavõtu eest makstud raha tagasi saada kooskõlastades TD/Supervisoriga.
 • Juhul kui hilise registreerimise lõpuks ei ole kõik soovijad turniirile saanud, siis TD/Supervisori otsusel on võimalik ootelistis olnud mängijatel peale registreerimisperioodi lõppu mänguga liituda.
 • Juhul kui turniirile on tekkinud ootelist, siis lähevad re-entry teinud mängijad ootelisti lõppu.

3.4.  Turniiriga seotud protseduuridja:

 • Panused, ajalimiidid ja algpunktid (turniiri struktuur) on eelnevalt teada antud ning ka kõigile osalejatele kättesaadavad enne turniiri algust.
 • Eelnevalt avaldatud panuste ja ajalimiitide struktuuri on kasiinol õigus enne turniiri muuta vastavalt sellest ka osalejaid informeerides.
 • Istekohad loositakse käsitsi või elektrooniliselt ja turniirist osavõtjatel ei ole õigust istekohti omavoliliselt vahetada.
 • Button asub viimasel positsioonil, või loositakse enne turniiri algust vastavalt turniiri läbiviija otsusele.
 • Kõikidel turniiridel kasutatakse Live Stacks ehk turniiri osavõtu tasu maksnud mängija stacki pannakse mängu siis kui ta istub lauda.
 • Ootelisti tekkimisel pannakse kõikide osavõtutasu maksnud mängijate stackid mängu.
 • Turniiri alguses saavad kõik osavõtjad võrdse koguse turniiri ajal kasutatavaid mängumärke. Nende märkidega ei saa mängida muid mänge – need on mõeldud ainult turniiri ajal kasutamiseks ja neil ei ole rahalist väärtust. Kasiinol on õigus eripakkumisena, vastavad tingimused täitnud mängijale, anda lisažetoone.
 • Turniirilaual ei tohi olla muid žetoone peale turniirižetoonide v.a. 1 “võõras” žetoon, mida võib kasutada card cap`ina (õnnežetoon) või rahažetoon terminator-turniiril, mida kasutatakse terminator-žetoonina.
 • Mängijail ei ole õigust anda oma mängumärke kellelegi teisele väljaspool mängu – kõik mängumärgid peavad liikuma mängijate vahel ainult läbi mängu.
 • Mängijail ei ole õigust mängumärkidega lauast lahkuda ilma turniiri läbiviija vastava loa või korralduseta.
 • Kui mängija on lauast lahkunud, asetab ante ja blind panused tema eest diiler.
 • Texas Hold`em ja Omaha turniiril kahe viimase mängija allesjäämisel peab mängija, kellel on button, asetama small blind ja teine mängija big blind panuse. Sama reegel kehtib heads-up turniiridel.
 • Kui level lõppeb, siis järgmisest käest kehtib uus level. Kui diiler on jõudnud alustada kaartide segamist (riffle), mängitakse see käsi veel eelneva leveli panuste tasemel.
 • Kui mängijate arv turniirilaudades erineb 2 või rohkem mängija võrra, siis laudu tasakaalustatakse (balansseeritakse).
 • Kui lauas mängijate arv erineb teistest laudadest 3 või rohkem mängija võrra, siis mäng selles lauas peatatakse kuni mängijate arvu ühtlustamiseni kõikides laudades.
 • Igakuistel turniiridel kolme laua moodustamisel tehakse alati kohaloos.
 • Laudade balansseerimisel tõstetakse mängija big blind positsioonilt big blind positsioonile või sellele võimalikult lähedale. Stud mängudes tõstetakse mängija väljakukkunute mängija koha peale.
 • 8 Game/H.O.R.S.E turniiridel liigutatakse mängijaid vastavalt Buttoni viimasele positsioonile.
 • Mängijad on kohustatud koheselt peale laudade balansseerimist asetama oma mängumärgid teisele lauale (kuhu neid on juhatatud).
 • Mängija, kes peab minema “lõhutud” lauast teise ja sattub Small Blind’i ning buttoni vahele, jätab ühe käe vahele ja alles siis saab kaardid ning osaleb mängus.
 • Finaallaua istumisjärjekord loositakse.
 • Juhul kui kaks või rohkem mängijat langeb korraga mängust välja samal ajal, siis kõrgema koha määramisel nende seast võetakse arvesse, kes suurema stackiga all-in’i läks. Suurem stack tähendab kõrgemat kohta. Juhul kui stackid olid võrdsed, arvestatakse kõrgemat kombinatsiooni.
 • Juhul kui auhinnalise koha selgumiseni on jäänud veel ühe mängija väljalangemine, siis mängitakse jäänud laudade käed üheaegselt (Hand for Hand) kuni üks mängija langeb turniirilt välja.
 • Hand for Hand juhul kasutatakse Freeze Action protseduuri: kui on All-in ja Call siis All-in lauas Showdown ei toimu kuni kõik mängitavad käed on teistes laudades lõppenud.
 • All-in - Showdown olukorras peavad kõik aktiivsed mängijad avama oma kaardid.
 • Mängijad on kohustatud teavitama TD/Supervisorit erinevatest enda poolt tehtud auhinnarahade jagamisest.
 • Kui mängija on turniiri osavõtutasu juba maksnud, siis võites samale turniirile pileti satelliitturniiril, makstakse satelliitturniiril võidetud pilet talle automaatselt rahas välja.
 • Turniiri pilet, mis on võidetud satelliitturniiridel või erinevates kampaaniates, ei saa kinkida või edasi müüa.

4. Jackpotid pokkeriruumis

4.1.  Olympic Poker Jackpot’i tarbeks kogutakse raha ja jackpot’i on võimalik võita ainult rahamängu lauas, kus mängib vähemalt 6 mängijat ja juhul kui:

 • Flopiga mängudes on flop avatud
 • Stud mängudes on avatud teine lahtine kaart

4.2.  Jackpoti võitmise võimalus on kõigis klubipokkeri mängudes.
4.3.  Igast mängust, mis vastavad punktis 4.1 nimetatud kriteeriumitele, võtab diiler pangast 1 € jackpoti raha, mis koguneb Olympic Poker Jackpoti.
4.4.  Jackpoti võitmisel loetakse jackpoti seisuks eelmise kasiinopäeva lõpetamisel (hiljemalt kell 07.00) jäänud seis.
4.5.  Jackpot´e on 2 – Bad Beat Jackpot ja Royal Flush Jackpot.
4.6.  Bad Beat Jackpoti puhul läheb võiduna jagamisele 60% Olympic Poker Jackpotist. Bad Beat Jackpot jagatakse juhul kui pokkerimängu ”showdown” olukorras ilmneb kaks või enam JP väljamängimise kriteeriumit täitvat kätt. Juhul kui rohkem kui kahel või enamal mängijal on sama JP väljamängimise kriteeriumi täitev käsi, jagavad nad selle osa JP-st, millele annavad õiguse nende käed.
4.7.  Bad Beat Jackpoti kriteeriumi täitvad kombinatsioonid on järgmised:
4.7.1.   Omaha ja Omaha Hi/Lo – mängija peab kaotama vähemalt nelikuga või nelikust kõrgema käega.
4.7.2.   5 Card Omaha ja Courchevel - mängija peab kaotama vähemalt kuningate nelikuga või sellest kõrgema käega.
4.7.3.   Texas Hold’Em ja Crazy Pineapple – mängija peab kaotama vähemalt majaga „kolm ässa ja soldati paar” või sellest kõrgema käega. Nii kaotav kui ka võitev käsi peab sisaldama vähemalt kahte mängija enda kaarti!
4.7.4.   Seven Card Stud – mängija peab kaotama vähemalt majaga, mille moodustavad kolm ässa ja mistahes paar või sellest parema käega.
4.7.5.   Sökö – mängija peab kaotama vähemalt viie kaardi mastiga, mille kõrgeim kaart on kuningas või sellest parema käega.
4.8.   Väljamaksed Bad Beat Jackpoti puhul on järgmised:
4.8.1.   Jackpoti väljamängimise kriteeriumi täitvale kaotavale käele makstakse 50 % selle hetke Bad Beat Jackpoti seisust.
4.8.2.   Jackpoti väljamängimise kriteeriumi täitvale võitvale käele makstakse 25 % selle hetke Bad Beat Jackpoti seisust.
4.8.3.   Ülejäänud 25% jagatakse nende mängijate vahel, kellel on mängukoht samas pokkerilauas
4.9.   Royal Flush Jackpoti võitmiseks on vajalik:

 • Mängijal kombinatsioon „Royal Flush”;
 • Texas Hold’Em-is ja Texas Pineapple’is peab mängija kasutama kahte kaarti käest.

4.10. Royal Flush Jackpoti puhul läheb võiduna jagamisele 500€ sõltumata mängust. Juhul kui Olympic Poker Jackpot on väiksem kui 2500€, siis läheb jagamisele 20% Jackpotist.
4.11. Kasiinol on õigus kampaaniate käigus teha turniire, kus jackpoti tarbeks pangast raha ei koguta ja kus ka jackpoti võita ei saa.
4.12. Kõik Jackpotile kvalifitseeruvad kombinatsioonid (Royal Flush, Bad Beat) lähevad arvesse ainult juhul, kui mängijad on kasutanud kahte kaarti käest.

5. Klubipokkeri turniiride ranking

5.1.  Poker manager määrab turniirikava koostamisel, millised pokkeriturniirid lähevad rankingu arvestusse.
5.2.  Rankingu turniiride hulka ei kuulu satelliitturniirid, rahvusvahelised turniirid, privaatturniirid ja turniirid, millel osalemine ei ole võimaldatud kõigile soovijatele (turniirid naistele, Eesti Meistrivõistlused jms.).
5.3.  Iga rankingu arvestusse mineva turniiri auhinnafondist arvestatakse 2% rankingu fondi.
5.4.  Vastavalt rankingupunktide arvestuse tabelile antakse iga turniiri TOP 9 mängijatele rankingu punkte.
5.5.  Rankingu punktide üle peetakse kvartaalset arvestust. Iga kvartali lõpus arvestatakse rankingu TOP 10 mängijate rankingu punktide ja kogunenud rankingu fondi alusel välja ühe rankingu punkti hind ja selle alusel teostatakse rankingu TOP 10 mängijatele võitude väljamaksed.
5.6.  Rankingu punktide arvestuse tabel:

* Keskmine osavõtukulu = auhinnafond / osalejate arv 
Mängija rankingupunktid saadakse kolme ülaltoodud faktori korrutamise tulemusena

6. Klubipokkeri mängude kirjeldus

6.1.  Texas Hold´Em
6.1.1.   Texas´es on mängu eesmärgiks moodustada võimalikult kõrgem viie kaardi kombinatsioon, kasutades seitset kaarti (kaks mängija käest ja viis laualt).

6.1.2.   Igale mängijale jagatakse kaks kinnist kaarti, sellele järgneb panuste tegemise ring kellaosuti liikumise suunas. Kui panuste ring on suletud, (panuste tegemine lõpetatud) avab diiler laua keskele kolm lahtist (ühist) kaarti (flop), mida kõik mängijad saavad kombineerida oma kahe kaardiga. Järgneb teine panuste tegemise ring. Kui panuste ring on suletud, avab diiler laua keskele neljanda lahtise kaardi (turn), järgneb kolmas panuste tegemise ring. Kui panuste ring on suletud, avab diiler lauale viienda lahtise kaardi (river) ja sellele järgneb viimane panuste tegemise ring. Kui panuste ring on suletud, avavad mängijad oma kaardid, panga võidab suurim viie kaardi kombinatsioon seitsme kaardi hulgast.

6.2.  Omaha
6.2.1.   Omaha´s on mängu eesmärgiks moodustada võimalikult kõrgem viie kaardi kombinatsioon, kasutades üheksat kaarti (neli mängija käest ja viis laualt).

6.2.2.   Igale mängijale jagatakse neli kinnist kaarti, erandina Texas´est tohib selles mängus kasutada ainult kahte kaarti käest ja kolme kaarti laualt lahtiste kaartide hulgast. Ülejäänud mängu käik on sarnane Texas´ega. Panga võidab suurim viie kaardi kombinatsioon üheksa kaardi hulgast.

6.3.  Omaha Hi/Lo
6.3.1.   Omaha Hi-Low mängu eesmärgiks on moodustada võimalikult kõrgem ja võimalikult madalam viie kaardi kombinatsioon, kasutades üheksat kaarti (neli mängija käest ja viis laualt).

6.3.2.   Mängu käik on oma olemuselt sarnane Omaha´le, erandiks on kriteeriumid panga jagamisel. Pank poolitatakse lauas (split pot) kõige suurema (Hi) ja kõige väiksema (Low) kombinatsiooni vahel. Selleks, et võita Low, peab mängijal üheksa kaardi hulgast viis kaarti olema vahemikus ässast kaheksani (kus äss on kõige väiksem kaart ja 8 kõige suurem kaart), jälgides seda, et mängija saab kasutada kahte kaarti käest ja kolme kaarti laualt ning 5 kasutuses olevat kaarti peavad olema erinevad, s.t. kaartide väärtused käest ja laualt ei tohi omavahel kattuda ning ei tohi moodusta paari.
6.3.3.   Juhul kui laual ühiste kaartide hulgas ei ole vähemalt kolme Low kaarti, ei ole sellel jaotusel Low kätt, võidab panga kõige suurema kombinatsiooni omanik (Hi). Juhul kui pangale pretendeerivad kaks täpselt ühesugust Low kätt, jagatakse pank pooleks, millest poole saab kombinatsioon Hi ning pool panka läheb omakorda pooleks jagamisele kahe Low kombinatsiooni vahel.

6.4.  Five Card Stud (Sökö)
6.4.1.   Five Card Stud´is (Sökö) on mängu eesmärgiks saada kõrgeim viie kaardi kombinatsioon. Igale mängijale jagatakse viis mängukaarti.

6.4.2.   Mängu käik: diiler jagab iga mängija ette ühe kinnise ja ühe lahtise kaardi. Järgneb panuste tegemise ring. Kui panuste ring on suletud, jagab diiler igale mängijale teise lahtise kaardi. Järgneb panuste tegemise ring, nii jagatakse mängijatele neli lahtist kaarti ja kui viimane panuste tegemise ring on suletud, avavad mängijad oma kaardid, panga võidab suurim viie kaardi kombinatsioon mängija viie kaardi hulgast. Erandina on selles mängus kombinatsioonid „nelja kaardi rida” ja „nelja kaardi mast”, mis jäävad oma tugevuselt kombinatsioonide „üks paar” ja „kaks paari” vahele.

6.5.  Seven Card Stud
6.5.1.   Seven Card Stud´is on mängu eesmärgiks moodustada võimalikult kõrgem viie kaardi kombinatsioon seitsme kaardi hulgast.

6.5.2.   Mängu käik: diiler jagab iga mängija ette kaks kinnist ja ühe lahtise kaardi. Järgneb panuste tegemise ring. Kui panuste ring on suletud, jagab diiler igale mängijale teise lahtise kaardi ja nii kokku neli lahtist kaarti ning viimase kaardi kinnisena, kokku on viis panustamise ringi. Kui viimane panuste tegemise ring on suletud, avavad mängijad oma kaardid, panga võidab suurim viie kaardi kombinatsioon mängija seitsme kaardi hulgast.

6.6.  Crazy Pineapple
6.6.1.   Crazy Pineapple´i mängu käik on oma olemuselt sarnane Texasele. Erandina jagatakse selles mängus igale mängijale kolm kinnist kaarti, millest iga mängija peab valikuliselt, enne neljanda lahtise kaardi avamist lauale (enne turn´i), ära andma ühe kaardi ning mängu käik jätkub sarnaselt Texasele.

6.7.  Courchevel
6.7.1.   Courchevel’i mängu käik on oma olemuselt sarnane Omahale. Erandina jagatakse selles mängus igale mängijale 5 kinnist kaarti ja kohe ka avatuna flopi esimene kaart. Kaardi „põletamist“ enne esimese ühise kaardi jagamist ei toimu. Seejärel toimub panustamise ring, misjärel diiler „põletab“ esimese kaardi ja jagab flopi lõpuni. Edasine mängu käik jätkub sarnaselt Omahale, iga mängija peab kombinatsiooni moodustamiseks kasutama käest kahte kaarti ja laualt kolme. Seda mängu saab mängida kuni 8 mängijat, 9 mängijaga Dealer’s Choice mängu korral jätab big blind’ist järgmine mängija ringi vahele.

6.8.  5 Card Omaha
6.8.1.   5 Card Omaha mängu käik on oma olemuselt sarnane tavalisele Omahale. Erandina jagatakse selles mängus igale mängijale viis kinnist kaarti. Iga mängija peab kombinatsiooni moodustamiseks kasutama käest kahte kaarti ja laualt kolme. Seda mängu saab mängida kuni 8 mängijat, 9 mängijaga Dealer’s Choice mängu korral jätab big blind’ist järgmine mängija ringi vahele.

6.9.  Watermelon
6.9.1.   Watermelon’i mängu käik on oma olemuselt sarnane Crazy Pineapple’ile. Erandina jagatakse selles mängus igale mängijale 4 kinnist kaarti, millest iga mängija peab enne esimese kolme ühise kaardi (flop’i) avamist lauale ära andma ühe kaardi ning enne neljanda ühise kaardi (turn’i) avamist lauale ära andma veel ühe kaardi. Edasine mängu käik jätkub sarnaselt Texasele.

6.10. Razz
6.10.1. Razz´i mängu käik on oma olemuselt sarnane Seven Card Stud´ile, erinevus on    selles, et mängu eesmärgiks on saada võimalikult väike 5 kaardi kombinatsioon.

6.11. Eight or better high low stud
6.11.1. Eight or better high low stud´i eesmärgiks on moodustada võimalikult kõrgem ja võimalikult madalam 5 kaardi kombinatsioon seitsmest kaardi hulgast. Mängu käik on oma olemuselt sarnane Seven Card Stud`ile, erandiks on kriteeriumid panga jagamisel. Pank poolitatakse lauas (split pot) kõige suurema (Hi) ja kõige väiksema (Low) kombinatsiooni vahel. Selleks, et võita Low, peab mängijal seitsme kaardi hulgast viis kaarti olema vahemikus ässast kaheksani (kus äss on kõige väiksem kaart ja 8 kõige suurem kaart). Juhul kui pangale pretendeerivad kaks täpselt ühesugust Low kätt, jagatakse pank poolek s, millest poole saab kombinatsioon Hi ning pool panka läheb omakorda pooleks jagamisele kahe Low kombinatsiooni vahel.

6.12. Sviten Special
6.12.1. Sviten Speciali eesmärgiks on moodustada võimalikult kõrgem kombinatsioon 5 kätte jagatud kaardi hulgast ja sellele lisaks sarnaselt 5 Card Omaha-ga saada kõrgem kombinatsioon kasutades käest kahte kaarti ja laualt kolme. Peale esimese kolme ühise kaardi lauale jagamist on mängijatel võimalus vahetada 1 – 5 käes olevat kaarti uute vastu. Kaarte vahetatakse järjekorras, kellaosuti suunas, alustades mängijast kes on diilerinupust järgmine.

Juhul kui mängija annab vahetuseks ühe kaardi, siis annab diiler talle esmajärjekorras uue kaardi avatult, kui mängija ei soovi seda kaarti, siis saab ta pakist järgmise kaardi kinniselt. Pank poolitatakse kõige kõrgema käest moodustatud kombinatsiooni ja kõige kõrgema 5 Card Omaha kombinatsiooni vahel. Seda mängu saab mängida maksimaalselt 6 mängijat ühes lauas.

7. Pokkeriturniiri auhinnafondi väljamaksete tabel